Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Fryslân aan Zee

Fryslân aan Zee
i

Noord Friesland is nu nog letterlijk het einde van de wereld. Wegen en waterlopen lopen dood voor of op de zeedijk, de dijk zelf is een geasfalteerd cultuurtechnisch element, die Friesland losgeknipt heeft van de zee en van waar de dynamische Waddenzee slecht te beleven is. Het noorden van Friesland is een gebied geworden waar je nu eenmaal doorheen moet als je naar de eilanden wil, geen bestemming.

Nu nog is Noorderleeg als buitendijks kweldergebied het best bewaarde geheim van Friesland; nauwelijks bereikbaar, erg slecht toegankelijk en ongastvrij. Het voorstel is langs de hele Friese Waddenkust zo’n weids kwelderlandschap te creëren. Ecologisch waardevol omdat het een type biotoop is dat nagenoeg uit de Wadden verdwenen is, maar ook verschrikkelijk mooi en on-Nederlands groots, ruim, leeg, rijk, en lekker. Maar deze kwelderkust breekt tevens de golfslag waardoor het een uitstekende kustverdediging vormt. De noodzakelijke investeringen in de kustverdediging hoeven zodoende niet geïnvesteerd te worden in een nog hogere, bredere dijk (en nog grotere barrière dus) maar slaat naast veiligheid nog 2 vliegen in één klap: het levert een prachtige en ecologisch rijke kust op.

Vanaf de dijk levert het kwelderlandschap een spectaculair uitzicht op dat in alle seizoenen en weerstypen anders kleurt, bezocht door talloze vogels. Het nieuwe buitendijkse kweldergebied wordt verrijkt met dobbes, ringdijkjes zoals die nu al veel in Noorderleeg te vinden zijn als hoogwatervluchtplaats en zoetwatervoorraad voor het vee. In deze dobbes kunnen allerlei activiteiten veilig plaatsvinden, zoals kamperen, vogels kijken, zwemmen of zonnen, zonder dat dit in de weidse Wadden zelf te zien is! Deze dobbes worden aangelegd aan het eind van pieren of strekdammen die daarmee samen de kweldervorming stimuleren en waardoor het gebied ook gelijk toegankelijk wordt zonder dat de kwetsbare natuur verstoord kan worden.

Naast stap 1- het toevoegen van een klimaat adaptief, bio divers en attractief landschap (de kwelderkust), en stap 2- het ontsluiten daarvan (strekdammen met dobbes) is stap 3 het verbinden van het Waddenlandschap met de rest van Friesland. Friesland is beroemd om z’n meren en het geweldige waternetwerk met de uitgebreide vaar- en schaatsroutes. Door dit netwerk weer te repareren en bevaarbaar te maken en een langzaam verkeersnetwerk daarlangs te leggen wordt het Noorden aangesloten op de rest van Friesland. De Friese Waddenkust is daarmee niet langer het gebied achter doodlopende wegen en vaarten, maar intermediair tussen de Waddenzee en de Friese meren en een exclusieve bestemming, een geweldige kustbeleving, op zichzelf. Friesland ligt weer aan zee.

Ontwerp: Harro de Jong